Er is de laatste jaren veel gebeurd op het gebied van de inhoud van het onderwijs. De opbrengsten van het onderwijs staan steeds meer in de belangstelling en scholen worden gestimuleerd datagestuurd en opbrengstgericht te gaan werken. Het richtinggevend kader van het onderwijs bestaat niet alleen meer uit de kerndoelen maar is aangevuld met de referentieniveaus voor taal en rekenen.

Vormgeven
Scholen gaan hun onderwijs binnen dit kader vormgeven
• door uitspraken te doen over voor welke uitstroomprofielen zij opleiden;
• door daaraan gekoppeld het ontwikkelingsperspectief voor hun leerlingen te beschrijven;
• door hun totale onderwijsaanbod te beschrijven in leerlijnen;
• door per uitstroomprofiel keuzes te maken uit deze leerlijnen resulterend in leerroutes;
• door voor hun school de leerstandaarden vast te stellen.

Leerlijnen
Leerlijnen spelen een centrale rol bij het vormgeven van de inhoud van het onderwijs zoals hierboven beschreven. De CED-Groep ontwikkelde vanaf 2007 in samenwerking met het onderwijsveld leerlijnen voor alle vormen van onderwijs. Voor steeds meer scholen is het werken met leerlijnen een gegeven. Hier hebben de door OCW gefinancierde projecten ‘ontwikkelen van leerlijnen speciaal onderwijs (CED-Groep)’ en ‘implementatie werken met leerlijnen (WEC-Raad)’ in grote mate toe bijgedragen. Veel scholen zijn nu toe aan de vervolgstap namelijk het gebruiken van leerlijnen om de differentiatiecapaciteit van de school vast te stellen in termen van uitstroomprofielen, ontwikkelingsperspectieven en leerroutes.

Leerlijnen uitstroomprofielen, ontwikkelingsperspectieven en leerroutes
Leerlijnen zijn het middel bij uitstek om uitstroomprofielen en ontwikkelingsperspectieven handen en voeten te geven en zo de differentiatiecapaciteit van de school vorm te geven. Een SO school maakt voor de leerlingen die naar het VMBO –gl/tl uitstromen andere keuzes uit de leerlijnen dan voor leerlingen die uitstromen stromen naar het PrO. Hoewel dit in principe schoolspecifieke keuzes zijn, wordt inmiddels duidelijk dat de keuzes die scholen maken niet ver uit elkaar liggen.

LANDJE 5 OTTERS 431

Meer weten?

Wil je meer informatie over het implementeren van de leerlijnen op je school, neem dan contact op met ons.

Direct contact