Het onderwijskader

Onderwijskader
De oorsprong van de leerlijnen ligt in de wens van het zml-onderwijs om doelgericht en opbrengstgericht te werken. In 2003 ontwikkelde de CED-Groep de eerste leerlijnen, in samenwerking met zml-scholen. De leerlijnen bleken een zeer nuttig onderwijsmiddel. Leerlijnen voor de overige so- en vso-scholen volgden. De leerlijnen voor het so werden direct gekoppeld aan de kerndoelen van het primair onderwijs. Ook voor de doelgroep van ernstig meervoudig beperkte leerlingen (emb) zochten scholen naar manieren om doelgericht te werken. Dit leidde tot de ontwikkeling van de Plancius-leerlijnen in 2008/2009.

De levensloop van de leerlijn
Vanwege de nieuwe kerndoelen voor het vso en het referentiekader dat de overheid ontwikkelde, verschenen in 2012 aangepaste leerlijnen. Deze aangepaste leerlijnen zijn voor alle doelgroepen in het speciaal (voortgezet) onderwijs, behalve voor emb. Ze vervangen de eerdere versies van 2003. Inmiddels bleek dat ook po- en sbo-scholen veel baat hadden bij het doelgerichte karakter van de leerlijnen. In de tussentijd zijn voor deze doelgroep daarom ook leerlijnen ontwikkeld voor taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het leren leren. De ontwikkelingsleerlijnen voor peuters zagen het levenslicht in 2012.

x